Prawny dokumenty


Polityka prywatności


Informacje wstępne

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły DISTRIBEV ORBICO sp. z o.o. (dalej „Distribev Orbico”) swoje dane osobowe, pragniemy zadeklarować, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa oraz w warunkach zapewaniających ich bezpieczeństwo. Chcąc zapewnić transparentność realizowanych przez siebie procesów przetwarzania przedstawiamy obowiązujące w Distribev Orbico zasady ochrony danych osobowych, ustanowione na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”)

Administrator danych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest DISTRIBEV ORBICO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 02-675przy ul. Wołoskiej 5, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy – KRS pod numerem 0000528516, REGON: 147493537, NIP: 521-36-81-831, kapitał zakładowy 29 000 000,00 zł. 

Distribev Orbico przywiązuje znaczną uwagę do ochrony danych osobowych dlatego też został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych Michał Czarnik-Starypan, z którym można się skontaktować pod adresem poczty elektronicznej: iod.dbo.pl@orbico.com.  Administrator zachęca do kontaktu z IOD w związku z jakimikolwiek wątpliwościami dot. przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych.

Pozyskanie danych i cel ich przetwarzania

Distribev Orbico jest członkiem Grupy Orbico, największego dystrybutora w Europie. Distribev Orbico jest dystrybutorem głównie napojów alkoholowych. Realizując swoje funkcje biznesowe przetwarzamy dane osobowe w następujących celach:

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem lub kontrahentem.
art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
Przez czas trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów roszczeń z niej wynikających, co do zasady 3 lata (w przypadku umowy sprzedaży w zakresie działalności przedsiębiorstwa 2 lata), maksymalnie  6 lat.
Administrator w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów i kontrahentów. Nadto, administrator danych może uzyskiwać od kontrahenta podstawowe dane jego pracownika/ współpracownika (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub współpracy, nr telefonu, adres e-mail oraz w określnych sytuacjach nr dokumentu ze zdjęciem) w związku z realizacją umowy, której dane dotyczą od podmiotu, u którego ta osoba jest zatrudniona lub współpracuje.

Rozpatrywanie skarg i reklamacji.
art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. f RODO
Przez 1 rok po terminie upływu rękojmi lub rozwiązaniu reklamacji.
Administrator w związku z rozpatrywaniem reklamacji kontaktuje się w uzasadnionym celu z pracownikami/ współpracownikami klientów.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi
art. 6 ust. 1 lit. lit. f RODO
Przez czas trwania postępowań w zakresie dochodzonych roszczeń, tj. do czasu ich prawomocnego zakończenia, a w przypadku postępowań egzekucyjnych do czasu ostatecznego zaspokojenia dochodzonych roszczeń.
Administrator w związku z dochodzeniem roszczeń lub  obrony przed roszczeniami prawnymi w uzasadnionym celu może przetwarzać dane klientów, kontrahentów, pracowników/ współpracowników klientów lub kontrahentów.

Archiwizowanie dokumentów, tj. umów i dokumentów rozliczeniowych
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
Przez okresy wskazane przepisami prawa, a jeżeli co do określonych dokumentów nie są one wskazane, przez czas kiedy ich przechowywanie mieści w ramach prawnie uzasadnionego celu administratora regulowanego czasem możliwego dochodzenia roszczeń.

Prowadzenie statystyk i analiz
Art. 6 ust. 1 lit f RODO
Do czasu spełnienia innego, wskazanego w niniejszej tabeli celu przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłączne dla celów statystycznych i analitycznych.
Prowadzenie statystyk i analiz działań pozwala na usprawnienie prowadzonej działalności przez administratora.

Prowadzenie działań marketingowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej
Art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Do czasu wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcą Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.
Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność.

Prowadzenie działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Działania te ze względu na inne obowiązujące przepisy,
w szczególności ustawę prawo telekomunikacyjne i ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prowadzone są na podstawie posiadanych zgód.
Do czasu lub wycofania zgody, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie chcecie pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, a po jej odwołaniu na potrzeby wykazywania prawidłowości spełnienia obowiązków prawnych spoczywających na Distribev Orbico i związanych z nimi roszczeniami (do 6 lat od odwołania zgody).


Prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność z wykorzystaniem adresów e-mail i numerów telefonów.
Kontrola dostępu, w tym monitoring na terenie administratora danych w celach podniesienie bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji. 
Art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO
Do czasu wniesienia sprzeciwu, nie dłużej niż rok.
Nagrania obrazu przetwarzane są wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie administratora jest jego uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art. 222 KP). 
Administrator danych może uzyskiwać podstawowe dane pracownika/ współpracownika (imię i nazwisko, miejsce zatrudnienia lub współpracy, nr telefonu oraz w określnych sytuacjach nr dokumentu ze zdjęciem) przed przybyciem osoby, której dane dotyczą od podmiotu, u którego ta osoba jest zatrudniona lub współpracuje.

Prowadzenie rekrutacji
Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. c i lit. f RODO
Do 3 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż 2 lata.
Administrator bez dodatkowej zgody osoby, której dane dotyczą może przechowywać dane kandydatów do pracy, którzy nie zostali zatrudnieni jeszcze do 3 miesięcy po zakończeniu procesu rekrutacji jako uzasadniony cel administratora z uwagi, iż zatrudniony pracownik/współpracownik może nie sprawdzić się na stanowisku pracy lub może zrezygnować.

Zarządzanie zasobami ludzkimi – pracownikami i współpracownikami
Art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f RODO
Art. 9 ust. 2 lit. b RODO
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przez lat 50, w niektórych przypadkach przez lat 10. 10-letni okres przechowywania dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika, będzie stosowany dla wszystkich pracowników zatrudnionych po 1 stycznia 2019 r. W przypadku pracowników zatrudnionych w okresie po dniu 31 grudnia 1998 r. a przed dniem 1 stycznia 2019 r. dokumentacja związana ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracownika będą przechowywane przez okres 50 lat od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy, chyba że pracodawca złoży oświadczenie o zamiarze przekazania za wszystkich zatrudnionych w tym okresie pracowników i zleceniobiorców raportów informacyjnych, a także raporty te faktycznie złoży.
Jeśli okres przechowywania wybranych dokumentów będzie krótszy administrator będzie przestrzegał tego krótszego terminu. W przypadku umów cywilnoprawnych umowy te będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.
Wizerunek administrator wykorzystuje jedynie na podstawie zgody pracownika/ współpracownika.

Prowadzenie formularza kontaktowego na stronie www
art. 6 ust. 1 lit. f RODO
Udzielanie odpowiedzi na zgłoszenia i zapytania kierowane z wykorzystaniem formularza kontaktowego lub w innej formie, w tym przechowywanie newralgicznych wniosków i udzielonych odpowiedzi celem zachowania zasady rozliczalności

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze, niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych, dokumenty te będziemy przechowywać przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy z następujących źródeł:
- publicznie dostępnych rejestrów,
- bezpośrednio od Ciebie,
- od przełożonych, kontrahentów, pracowników, współpracowników,
- od innego członka Grupy Orbico, będącego odrębnym administratorem danych, ale wyłącznie do wewnętrznych celów administracyjnych, a w każdym innym celu poprosimy Cię o zgodę na wykorzystanie tych danych. 

Odbiorcy danych

W związku z prowadzoną działalnością Distribev Orbico będzie ujawniać Państwa dane osobowe następującym podmiotom:
− organom państwowym  lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
− podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności na nasze zlecenie, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych wspierającym naszą działalność, podmiotom transportowym i świadczącym usługi pocztowe i kurierskie,  podmiotom audytującym naszą działalność, NAVO ORBICO sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (w zakresie m.in. księgowym, personalnym oraz windykacyjnym) lub podmiotom współpracującym z Distribev Orbico w ramach kampanii marketingowych, a także świadczącym usługi doradcze, prawne i ubezpieczeniowe, przy czym takie podmioty będą przetwarzać dane na podstawie umowy z Distribev Orbico i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami,
− bankom w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
− producentom towarów, których Distribev Orbico jest dystrybutorem,
− innym spółkom Grupy Orbico.

Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych i dobrowolność podania danych

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Distribev Orbico przysługuje prawo do:
− dostępu do swoich danych osobowych, 
− sprostowania swoich danych osobowych,
− usunięcia swoich danych osobowych,
− ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
− wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
− przenoszenia swoich danych osobowych.
Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą dostępne są w art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
Nadto, osobie, której dane są przetwarzane przez Distribev Orbico przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi 

Czy musisz podawać swoje dane osobowe?

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Distribev Orbico z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Distribev Orbico danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przekazywanie danych do państw trzecich

W określonych sytuacjach dane mogą zostać przekazane do Państw trzecich. Przekazanie danych osobowych zawsze odbywa się na podstawie przepisów prawa, w tym na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony tego Państwa trzeciego lub z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO lub w szczególnych sytuacjach, o których mowa w art. 49 RODO.  Bliższe informacje dotyczące przekazywania danych do Państw trzecich oraz podstaw prawnych można uzyskać za pośrednictwem poczty elektronicznej u Inspektora Ochrony Danych. 

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania) w ten sposób, że w wyniku takiego zautomatyzowanego przetwarzania mogłyby zapadać jakiekolwiek decyzje, miałyby być powodowane inne skutki prawne lub w inny sposób miałoby to istotnie wpływać na naszych klientów, kontrahentów oraz ich pracowników/współpracowników.